Oldal kiválasztása

A Smart Commerce Digital Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

– Adatkezelési tájékoztatója –

 

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és megismertesse a Smart Commerce Digital Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott adatkezelési elveket, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Smart Commerce Digital Consulting Kft. tulajdonában lévő honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, ezért készítettük el ezt az Adatkezelési tájékoztatót, amely:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást ad az adatgyűjtés módjáról és azok felhasználásáról,
 • útmutató az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

Ezen pont célja az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések megismertetése.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Felhasználó: az a természetes személy, aki szolgáltatásokat igénybe vesz, és ennek keretében megadja a III. pontban felsorolt személyes adatait.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 1. Adatkezelő és adatfeldolgozók köre

 

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

a Smart Commerce Digital Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Dohány utca 12.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-325363, Adószám: 26346711-2-42; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Adatkezelő a Honlapok tulajdonosa, amely elsődlegesen informatikai szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető kapcsolat felvételt.

A jelen tájékoztató szerint Adatfeldolgozó:

Virgo Systems Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 12.; cégjegyzékszáma: 01-09-689231; adószáma: 12497278-2-42)

Honlap(ok): az Adatkezelő tulajdonában lévő és az Adatfeldolgozó által üzemeltetett honlapok: www.smartcommerce.hu

 1. A kezelt Személyes adatok köre

Ez a rész tartalmazza, hogy milyen személyes adatokat kérünk Öntől és miket tárolunk a holnapjaink látogatása során és miket más forrásból.

Amikor kapcsolatba lép velünk, vagy mi lépünk kapcsolatba Önnel a következő információkat gyűjthetjük: személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, amikor Ön a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: az Ön neve, felhasználóneve, elérhetőségi adatai.).

 1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető kapcsolat felvételi módok igénybevétele esetén az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, képvisel cég neve, bemutatkozás.

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

 

 1. Az Adatkezelő a megfelelő kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény javítása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállítható a böngészőben a cookie-k tiltása. A cookie-k tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működésé nem teljes értékű.
 2. Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához, az az alábbiakat jelentheti: A böngésző beállításaiban Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában.
 3. Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

 

Ez a fejezet ad tájékoztatást arról, hogy milyen célból van szükségünk a bekért adatokra és milyen jogunk van azok felhasználására.

 1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
  1. online tartalomszolgáltatás;
  2. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  3. statisztikák, elemzések készítése;
  4. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  5. a Felhasználók jogainak védelme;
  6. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 2. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 3. A Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 4. Bármely Felhasználó e-mail címének, vagy egyéb adatnak (pl. Telefonszám) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

 1. Az Adatkezelés elvei, módja

 

 1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
 2. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 3. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. Szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón kívül harmadik félnek nem adja át.
 6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető̋, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. A személyes adatok védelme

Fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, így az alábbi eszközökkel biztosítjuk azt.

 1. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 2. Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban az adatok biztonságának biztosítására.  Csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

 

 1. Az Adatkezelések időtartama

 

 1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
 2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 365. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszeréből törlődik.
 4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
 6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

 1. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

 

 1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@smartcommerce.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás-kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható
. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
 2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

 1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe.
 2. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2019.03.14. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.
 3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
 4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

 1. Adattovábbítás lehetősége

 

 1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 2. A Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek, kapcsolat

 

 1. Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az Adatvédelmi Tisztviselőnkön keresztül, az info@smartcommerce.hu címen.
 2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2019.03.14.